KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Euvic Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 12 00- 732, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000481119.

2) Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@euvicmedia.pl

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:
a) realizacji umów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
d) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – prowadzeniu bieżącej korespondencji, obrony przed ewentualnymi roszczeniami, marketingiem – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne, świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, kadr, usługi doradcze a także naszym partnerom z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług i realizacji obowiązków wynikających z przepisów (przetwrzającym/procesorom). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.


5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, okres wynikający z ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu oraz do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń zgodnie z kodeksem cywilnym albo zaspokojenia roszczeń.


6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.


8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


11) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane są w sposób zautomatyzowany. Podane dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i proponowanie nowych usług.