Polityka prywatności

Dane kontaktowe Euvic Media Sp. z o.o.
Euvic Media Sp. z o.o., ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa, NIP 5272702552

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
Polityka prywatności odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?
– Dane osobowe zbieramy w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla jakich są przez nas zbierane
– Cele zbierania i przetwarzania danych osobowych zawsze są jasno określone oraz mają oparcie w przepisach prawa
– Dbając o aktualność i poprawność danych osobowych, niezwłocznie (do 30 dni) reagujemy na wnioski o ich aktualizację. Termin ten, może zostać wydłużony do 60 dni, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub ilość żądań, poinformujemy Cię o tym
– Realizujemy prawa poprawiania danych przez Użytkowników oraz ich prawo dostępu do ich danych, prawo do usunięcia danych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, aktualizacji danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
– Dane przetwarzamy jedynie w okresie zgodnym z przepisami prawa i okresu niezbędnego do realizacji celów w jakich są przetwarzane i zbierane, chyba że zajdą zdarzenia mogące wydłużyć te okresy.
– Dane, które przekazujemy innym podmiotom, są przekazywane w sposób bezpieczny oraz zgodny z przepisami prawa.

Wszelkie wnioski związane z przetwarzaniem danych osobowych należy przesyłać mailowo na adres: chronadanych@euvicmedia.pl lub pisemnie na adres Clickad Interactive, Czerska 12, 00-732 Warszawa

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych. Kierujemy się zasadą zapewnienia bezpieczeństwa projektując naszą infrastrukturę, ustanawiając standardy oraz praktyki biznesowe. Kierujemy się naszymi procedurami bezpieczeństwa, m.in. w zakresie monitowania, przeglądania, utrzymania danych osobowych, zarządzania incydentami bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad poufności, integralności i dostępności do danych osobowych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych
Clickad Interactive przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w celach zgodnych z prawem, jasno określonych i jednoznacznych o których informujemy Cię każdorazowo.

Zbieranie danych osobowych
Zbieramy Twoje dane osobowe między innymi z takich źródeł jak formularze, media społecznościowe, działania marketingowe, strony internetowe, na podstawie Twojej zgody lub na podstawie obowiązujących aktów prawnych.

Udostępnianie danych innym podmiotom
Możemy udostępnić Twoje dane innym podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, w szczególności w zakresie IT, usług marketingowych itp.

Cookies i profilowanie
Clickad Interactive gromadzi dane w logach systemowych, związane z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron internetowych. Wykorzystujemy je głównie w celach administracyjnych oraz na potrzeby statystyczne.
Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane w komputerze Użytkownika. Nie gromadzą one danych osobowych.
W ramach przetwarzania danych osobowych, możemy dokonywać profilowania opartego o zgodę Użytkownika lub bez tej zgody, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Zmiany w Polityce Prywatności
Powyższe zasady poufności mogą być zmienione w dowolnej chwili. Firma Euvic Media Sp. z o.o. może zmieniać, modyfikować lub wycofywać zawartość stron oraz dostęp do tej witryny bez uprzedzenia.